วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2555

กิจกรรมสัปดาห์ที่ 7 โทรคมนาคมเพื่อการศึกษาและสื่อมวลชนเพื่อการศึกษา

1. โทรคมนาคม หมายถึงอะไร และมีประโยชน์ทางการศึกษาอะไรบ้าง
ตอบ  โทรคมนาคม คือการขยายขอบเขตของการสื่อสารให้มีผลในระยะไกล ในทางปฏิบัติแล้ว เรายอมรับว่าเมื่อมีการขยายขอบเขตดังกล่าวแล้ว อะไรบางอย่างอาจต้องมีการสูญเสียไป ดังนั้นคำว่า โทรคมนาคม นั้น จะรวมถึงรูปแบบทั้งหมดของการสื่อสารดั้งเดิม ที่มีการดัดแปลงหรือปรับปรุงให้สามารถสื่อสารได้ระยะไกล ซึ่งรวมถึง วิทยุ โทรเลข โทรทัศน์ โทรศัพท์ การสื่อสารข้อมูล และเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ประโยชน์ทางการศึกษา คือ การสื่อสารผ่านดาวเทียมเพื่อการศึกษา และการสื่อสารผ่านเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง
2. การใช้ Facebook เป็นโทรคมนาคมเพื่อการศึกษาหรือไม่ ถ้าเป็นจงยกตัวอย่างประโยชน์ของ Facebook
ตอบ   Facebook สามารถเป็นโทรคมนาคมได้ เพราะ เป็นการผสมผสานของสัญญาณภาพ สัญญาณเสียง และข้อมูล ผนวกกับเทคโนโลยีของเครือข่าย และการสื่อสารเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ที่สามารถตอบโต้กับในแบบ Real Time ระหว่าง 2 กลุ่ม และสำหรับผู้ที่อยู่ห่างไกลกันสามารถติดต่อรับข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกันได้อย่างรวดเร็ว
3. นิสิตสามารถรับชมโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียมด้วยวิธีใด
ตอบ   1. ระบบ DSTV เป็นระบบผ่านจานรับสัญญาณดาวเทียม ในย่านความถี่ KU-Band
           2. ระบบ CATV เป็นระบบโทรทัศน์ผ่านสายเคเบิล ซึ่งสามารถรับชมได้ใน   กรุงเทพมหานครปละจังหวัด
4.ประโยชน์ของโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียมมีอะไรบ้าง จงอธิบาย
ตอบ     1.การศึกษาในระบบโรงเรียน
เป็นการจัดการศึกษา ตาม หลักสูตรการศึกษาในระบบโรงเรียน (
Formal Education) ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนต่างๆ ในรายวิชาที่ขาดแคลนครูผู้สอน หรือเป็นรายวิชาที่มีเนื้อหาค่อนข้างยาก โรงเรียนที่ต้องการเข้าร่วมโครงการฯ สามารถทำได้ โดยจัดหาเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อรับชมรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ตามตารางเวลาที่ออกอากาศ
2. การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการจัดการศึกษา เพื่อให้ข่าวสาร ข้อมูล ความรู้ และทักษะที่เป็นประโยชน์ ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วไป (Informal Education)                                          
5. นิสิตรับชมรายการจากhttp://www.youtube.com/watch?v=OvUsY7oTEQc และจงอธิบายถึงประวัติความเป็นมาของสถานีโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียมไทยคม
ตอบ   สัญญาณถ่ายทอดสดการเรียนการสอนจาก โรงเรียนวังไกลกังวล หัวหิน จ.ประจวบ ผ่านสถานีดาวเทียมและดามเทียมไทยคมไปยังโรงเรียนทั่วประเทศเกิดขึ้นเพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการศึกษาทางไกลเพื่อให้การศึกษามีคุณภาพทัดเทียมกันทั่วทั้งประเทศ รวมทั้งแก้ปัญหาการขาดแคลนปัจจัยที่จำเป็นคือครูผู้สอนในพื้นที่ห่างไกลไปพร้อมๆกัน สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม หรือ Distance learning Television (DLTV) ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2539 เพื่อเฉลิมพระเกียรติในมหามงคลวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงครองสิริราชสมบัติครบรอบ 50 ปี โดยจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม  ถ่ายทอดสดหลักสูตรประถมศึกษา มัธยมศึกษา และสายวิชาชีพให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษา รวมทั้งการออกอากาศรายการภาคภาษาอังกฤษทางช่อง 81-95 (UBC) บริหารงานโดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม หรือ Distance learning foundation (DLF)สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ดำเนินการออกอากาศ รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ใน 2 ลักษณะ ดังนี้
       1.การศึกษาในระบบโรงเรียน
เป็นการจัดการศึกษา ตาม หลักสูตรการศึกษาในระบบโรงเรียน (
Formal Education) ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนต่างๆ ในรายวิชาที่ขาดแคลนครูผู้สอน หรือเป็นรายวิชาที่มีเนื้อหาค่อนข้างยาก โรงเรียนที่ต้องการเข้าร่วมโครงการฯ สามารถทำได้ โดยจัดหาเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อรับชมรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ตามตารางเวลาที่ออกอากาศ
       2. การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการจัดการศึกษา เพื่อให้ข่าวสาร ข้อมูล ความรู้ และทักษะที่เป็นประโยชน์ ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วไป (Informal Education)การจัดการศึกษาผ่านดาวเทียม เพื่อการศึกษาตามอัธยาศัยนี้ กำหนดเนื้อหารายการ ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาในปัจจุบัน และ ความต้องการของประชาชน ในการพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ รวมถึงคุณภาพชีวิตของประชาชน
6. ให้นิสิตโพสรูปเกี่ยวกับโทรคมนาคมเพื่อการศึกษาณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา


ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพาในการศึกษาที่สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มีวงจรชีวิตของสัตว์แต่ละชนิด ว่าเป็นแบบไหน ได้รู้เกี่ยวกับการนำสื่อเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้เพื่อเป็นการศึกษา เช่น ดู้อันตรทัศน์ นำมาใส่สัตว์แต่ละชนิด  ป้ายนิเทศ ตัวหนังสือ ใช้เพื่ออธิบายเกี่ยวกับสัตว์แต่ละชนิด หุ่นจำลอง ของตัวอย่าง ใช้เพื่อให้ดูว่าสัตว์แต่ละชนิดเป็นแบบไหน หรือ ของจริง ให้ดูการใช้ชีวิต ความเป็นอยู่ การกิน ชนิดของสัตว์  เป็นต้น มีการจัดแสดงท้องทะเลจำลอง โดยการใช้ตู้อันตรทัศน์ขนาดใหญ่  มีสัตว์ของจริง ที่สตาร์ฟไว้ 

กิจกรรมครั้งที่ 5 ศึกษาดูงานในสำนักงานหอสมุด

ฟังวิทยากรอธิบายการใช้สำนักหอสมุด
อธิบายการใช้บัตรนิสิตเข้ายืม-คืนหนังสือ

หมอบของที่ระลึกให้วิทยากรหลังจากบรรยายจากใช้สำนักหอสมุด

ฟังการอธิบายการใช้ห้องพระราชนิพนธ์ชั้้น 7

ดูวิธีการดูตัวเลขเรียกหนังสือ
ในสำนักงานหอสมุด ได้ทำเทคโนโลยีไปใช้ในเรื่องการสืบหาค้นหาหนังสือโดยการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการสืบค้นหาว่าหนังสือมีไหม มีคนยืมไปรึเปล่า และก็ให้ความสะดวกด้าน เวลาในการต้องการที่จะยืมต่อโดยไม่ต้องมายืมต่อด้วยตัวเอง เพียงแค่ดาวน์โหลด โปรแกรม VPN ก็สามารถยืมหนังสือไว้อ่านต่อได้เลย